Stanovy

Stanovy spolku

BUBLINA-JBC, z. s.

I.
Název, forma a sídlo

Spolek BUBLINA-JBC, z.s. (dále jen „spolek“) je fyzickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v ul.  Pasecká 4228/23,
466 02  Jablonec nad Nisou.

 

II.

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili osoby se zájmem o děti, rodinu a výchovu.

 

III.
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 1. poskytování služeb vycházejících z platného rámcového vzdělávacího programu pro dětské skupiny, což je hlavním posláním spolku
 2. všestranný rozvoj a individuální přístup k dítěti
 3. poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti péče o děti a rodinu,
 4. pomoc rodinám s dětmi, začlenit se zpět do pracovního procesu,

 

IV.
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. poskytování péče o děti ve věku 0 – 6 let v dětské skupině
 2. pořádání volnočasových aktivit pro děti, dospělé a celé rodiny
 3. organizace vzdělávacích a zábavných programů
 4. spolupráce s dalšími neziskovými a humanitárními organizacemi.
 5. propagace zdravého životního stylu

 

 

 

V.

Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl.III. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

VI.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí členská schůze.
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje předseda.

 

VII.
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
 2. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, na nejbližší schůzi po podání přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

: účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen
do těchto orgánů,
: posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
: předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

Člen spolku je povinen zejména:

: dodržovat stanovy
: hájit zájmy spolku
: hájit dobré jméno spolku
: sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

VIII.
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

IX.
Orgány spolku

 • Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  1. schválila případné změny stanov,
  2. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou Radu spolku, případně tuto Radu spolku odvolala,
  3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  4. určila koncepci činnosti spolku na další období,
  5. stanovila výši členských příspěvků,
  6. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
  7. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
  8. vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
 • Zasedání členské schůze spolku svolává předseda. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 • Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 • Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 • Členská schůze navrhuje Radu spolku, která je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 • V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
 • Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený členy na členské schůzi.

Do působnosti předsedy  náleží:

 1. svolávat členskou schůzi,
 2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
 3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi
 4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 5. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
 6. přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
 7. rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 8. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
 9. schvalovat interní organizační normy spolku

 


 1. Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl.V. těchto stanov.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

                                                                           IX.

Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
 3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

1.      Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 1. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 1. 4. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu Ústí nad Labem, pobočka Liberec. Dne 3. 8. 2015 na základě schůze opraven údaj o sídle.

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 3. 8. 2015

 

 

 

 

Pravcová Andrea

předsedkyně