Projekt

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008922
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora rovných příležitostí žen a mužů. Sladění pracovního a osobního života pro všechny a rovné sdílení odpovědnosti
péče o děti mezi ženami a muži. Podporuje opětovný návrat na trh práce, udržení pracovního místa i po narození dítěte.
EVROPSKÁ UNIE